PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18


Finalitat del tractament

Mailing dels interlocutors d’alguns comerços o associacions d’informació d’activitats , fires i esdeveniments de la ciutat.

Base jurídica

La base jurídica és el consentiment de l’interessat.

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. Només es publicaran les dades expressament autoritzades pels usuaris a tal efecte.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la web.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot